Quy trình giải quyết công việc tạ Các Liên bộ môn

(4/2/2014 6:26:34 PM)


TT

DANH MỤC

CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

(Tài liệu, hồ sơ,...)

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

1

Quản lý đề tài NCKH SV

1. Thông báo đăng ký đề tài NCKHSV đến các lớp và các GV thuộc Liên Bộ môn, kể cả GV Hà nội vào công tác

 Thông báo

GV và SV

2. Tiếp nhận và triển khai thuyết minh đề tài đã đăng ký

Thuyết minh đề tài

 

3. Gửi Ban KHCN & ĐN danh mục đề tài đăng kí;

 - Bản danh mục đề tài đăng ký

Ban KHCN - ĐN

4. Thông báo QĐ giao nhiệm vụ đến các lớp và các Giáo viên hướng dẫn

QĐ giao nhiệm vụ

GV và SV

5. Phối hợp với Ban KHCN & ĐN kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài

Biên bản kiểm tra

Ban KHCN - ĐN

6. Nghiệm thu đề tài

Biên bản nghiệm thu

 

2

Quản lý và phân công CB coi thi

1. Nhận yêu cầu cử CBCT bằng email từ Ban Khảo thí, thông báo cho các GV của LBM

Yêu cầu

Ban KT & ĐBCL

2. Nhận đăng ký coi thi của các GV của LBM

Đăng ký

Các GV

3. Tập hợp danh sách để lưu trữ và gửi cho Ban khảo thí

Danh sách CBCT

Ban KT & ĐBCL

3

Quản lý GV từ HN vào giảng dạy tại CS 2

1. Nhận Phiếu phân công giảng dạy của GV từ HN vào

Phiếu phân công GD

GV

2. Ký xác nhận và trả lại GV sau khi kết thúc giảng dạy

 

 

Lượt xem: 7
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng