Quy trình giải quyết công việc tại Ban Khoa học công nghệ & Đối ngoại

(4/2/2014 6:23:14 PM)


TT

DANH MỤC

CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

(Tài liệu, hồ sơ,...)

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

1

Đăng ký & xét duyệt đề tài NCKH cấp Bộ

1. Nhận Thông báo của Trường về đăng ký đề tài NCKH cấp Bộ

Thông báo

P. KHCN

2. Thông báo và tiếp nhận đăng ký đề tài NCKH của các cá nhân, tập thể từ các đơn vị của CS 2

Bản đăng ký

Các cá nhân, tập thể

3. Tổng hợp, trình Hội đồng KH & ĐT xét duyệt sơ bộ

Bản tổng hợp

Hội đồng KH & ĐT

4. Trình Bộ GD - ĐT (thông qua Phòng KHCN) danh mục đề tài đăng ký

Danh mục đề tài

P. KHCN

5. Hướng dẫn triển khai thuyết minh đề tài đã đăng ký

 

Các cá nhân, tập thể

6. Thông qua báo cáo đề cương đăng ký của chủ nhiệm đề tài tại HĐ KHĐT Trường

Báo cáo đề cương

Các cá nhân, tập thể

7. Tiếp nhận QĐ phê duyệt của Bộ

P. KHCN

8. Ký kết hợp đồng triển khai thực hiện đề tài NCKH với các chủ nhiệm đề tài

Chủ nhiệm đề tài

9. Kiểm tra tiến độ thực hiện (chủ nhiệm đề tài báo cáo công việc sau 12 tháng thực hiện).

Biên bản kiểm tra

Báo cáo của Chủ nhiệm đề tài

 

10. Tổ chức nghiệm thu khi kết thúc thời gian thực hiện

Biên bản nghiệm thu

 

11. Chuyển báo cáo tổng kết của từng đề tài về Ban TTVT sau khi tổ chức nghiệm thu

 

 TT TV

2

Đăng ký & xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường

1. Nhận Thông báo của Trường về đăng ký đề tài NCKH cấp Trường

Thông báo

P. KHCN

2. Thông báo và tiếp nhận đăng ký đề tài NCKH của các cá nhân, tập thể từ các đơn vị của CS 2

Bản đăng ký

Các cá nhân, tập thể

3. Hướng dẫn triển khai thuyết minh đề tài đã đăng ký

 

KH, LBM

4. Tổng hợp trình HĐ KH & ĐT xét duyệt danh mục đề tài đăng kí.

Danh mục đề tài

HĐKHĐT

5. Gửi Phòng KHCN danh mục đề tài đăng ký của Cơ sở 2 để tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu;

Danh mục đề tài

P. KHCN

6. Ra quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH

Chủ nhiệm đề tài

7. Ký kết hợp đồng triển khai thực hiện đề tài NCKH với các chủ nhiệm đề tài

 

 

8. Kiểm tra tiến độ thực hiện

Báo cáo của chủ nhiệm đề tài

 

9. Nghiệm thu đề tài

Biên bản nghiệm thu

 

10. Chuyển một bản báo cáo tổng kết của từng đề tài về Ban TTVT saukhi tổ chức nghiệm thu.

 

Ban TT - TV

3

Đăng ký & xét duyệt đề tài NCKH SV

1. Nhận Thông báo của Trường về đăng ký đề tài NCKH SV

Thông báo

P. KHCN

2. Thông báo và tiếp nhận đăng ký đề tài NCKHSV

Bản đăng ký

SV

3. Hướng dẫn triển khai thuyết minh đề tài đã đăng ký

 

KH, LBM

4. Tổng hợp trình HĐ KH & ĐT xét duyệt danh mục đề tài đăng kí.

Danh mục đề tài

HĐKHĐT

5. Hướng dẫn chỉnh sửa theo ý kiến của HĐ KHĐT (nếu có)

Ý kiến HĐKHĐT

SV

6. Soạn QĐ giao nhiệm vụ thực hiện đề tài trình Ban Giám đốc ký.

 

7. Thông báo nội dung quyết định đến các đơn vị và các chủ nhiệm đề tài

Các đơn vị, SV

8. Kiểm tra tiến độ thực hiện

Báo cáo của chủ nhiệm đề tài

 

9. Nghiệm thu đề tài ở các tiểu ban

Biên bản nghiệm thu

HĐ nghiệm thu

10. Tổ chức hội nghị tổng kết NCKH sinh viên

Kế hoạch tổ chức

Các đơn vị

11. Chuyển báo cáo tổng kết của từng đề tài về Ban TTVT sau khi tổ chức nghiệm thu.

 

Ban TT - TV

4

Xác nhận lý lịch khoa học của GV

1. Nhận Bản tự kê khai lý lịch khoa học và tập hợp minh chứng các công trình khoa học của GV

Bản khai

Các minh chứng

GV

2. Kiểm tra và kí tắt xác nhận phần KHCN (nếu hồ sơ đầy đủ) hoặc phản hồi với giảng viên để nộp bổ sung (nếu hồ sơ không đầy đủ)

 

 

3. Chuyển lý lịch khoa học sang Ban TCHC để trình BGĐ ký. Đóng dấu và trả lại cho GV.

Lý lịch khoa học

Ban TCHC

5

Tổ chức Hội thảo, báo cáo chuyên đề (gọi chung là Hội thảo)

1. Lập Tờ trình báo cáo xin chủ trường tổ chức Hội thảo, trình BGĐ phê duyệt

Tờ trình

 

2. Liên hệ với các đơn vị đối tác để nắm đầy đủ các thông tin của hội thảo

 

Đơn vị đối tác

3. Làm thông báo (hoặc thư mời nếu có) gửi các đơn vị có liên quan về việc tổ chức hội thảo

Thông báo, thư mới

Đơn vị đối tác

4. Lập kế hoạch phân công phục vụ tổ chức Hội thảo trình BGĐ phê duyệt, chuyển Ban TCHC gửi các đơn vị.

Kế hoạch

Các đơn vị liên quan

Ban TCHC

5. Kiểm tra công tác chuẩn bị hội thảo

 

Các đơn vị

6. Tổ chức Hội thảo

 

 

7. Tổng kết, thanh quyết toán

 

Ban Tài vụ

u)<�J"<oh�J /l >

 - Mẫu đơn cấp lại thẻ BHYT do cơ quan bảo hiểm ban hành

SV có nhu cầu

2. Xác nhận vào đơn và hướng dẫn cấp lại thẻ.

 

 

10

Xét tuyển Giảng viên

1. Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng

 - Khối lượng giảng dạy

 - Tình hình nhân lực các BM

 - Đề xuất của các BM theo Mẫu TCCH. 7

 

2. Xác định chỉ tiêu cần tuyển

 - Chiến lược phát triển CSII

 - Mẫu TCHC. 8

 

3. Làm Tờ trình BGĐ ký trình Hiệu trưởng phê duyệt

 - Tờ trình tuyển giảng viên

 

4. Ra thông báo xét tuyển

 - TBáo tuyển dụng của CSII

 

5. Nhận hồ sơ và sơ tuyển

 - Hồ sơ xét tuyển theo quy định: Mẫu TCHC. 9, 10, 11, 12

 

6. Nhận HS đăng ký xét tuyển; tổng hợp những HS hợp lệ báo cáo HĐXT.

 - Mẫu TCCH. 13

Người dự tuyển

7. Thành lập Hội đồng tuyển dụng (HĐTD) và Bộ phận giúp việc cho HĐTD:

 - Quyết định thành lập HĐTD

 - Thông báo gửi cho các Bộ môn (Hà nội)

 - Hồ sơ xét tuyển

 

8. Ra đề thi

 - Các đề thi

Các BM

9. Tổ chức xét tuyển

 - Mẫu TCCH. 14

 

10. Báo cáo kết quả xét tuyển, trình Hiệu trưởng phê duyệt

 - Mẫu TCCH. 15, 16

 

11. Giải quyết đơn khiếu nại, phúc khảo

Đơn khiếu nại, đơn xin phúc khảo

 

12. Thông báo kết quả trúng tuyển:

 - Thông báo kết quả

 

13. Ký hợp đồng tuyển dụng:

 - Hợp đồng tuyển dụng

 

11

Xét tuyển nhân viên

1. Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng:

 - Tờ trình đề nghị bổ xung nhân sự của các đơn vị

 Trưởng đơn vị

2. Xác định chỉ tiêu cần tuyểntrình BGĐ phê duyệt

 - Mẫu TCHC. 8

 

3. Ra thông báo xét tuyển

 - Thông báo tuyển dụng

TTTV

4. Thành lập Hội đồng xét tuyển (HĐXT) và các Tiểu ban giúp việc HĐ

 - Quyết định thành lập hội đồng xét tuyển

 - Hồ sơ xét tuyển

 

5. Nhận hồ sơ và sơ tuyển, tổng hợp các HS đủ điều kiện xét tuyển báo cáo HĐXT.

 

 

 

6. Tổ chức xét tuyển

 - Mẫu TCHC. 14

HĐXT

7. Tổng hợp kết quả xét tuyển, trình GĐ phê duyệt, thông báo kết quả xét tuyển:

 - Mẫu TCHC. 15, 16

HĐXT

8. Giải quyết đơn khiếu nại, phúc khảo

 - Đơn khiếu nại, đơn xin phúc khảo

HĐXT

9. Thông báo kết quả trúng tuyển

 - Danh sách trúng tuyển

 

10. Ký hợp đồng tuyển dụng

 - Hợp đồng tuyển dụng

 

12

Làm thẻ cho CB - GV - CNV

(Làm mới cho người chưa có thẻ hoặc làm lại cho người thay đổi chức danh, có thẻ bị mất, hỏng)

1. Ra thông báo làm thẻ.

Thông báo

 

2. Nhận danh sách đăng ký làm thẻ do các đơn vị nộp

Bản đăng ký (Theo mẫu)

Trưởng đơn vị

3. Tổ chức chụp hình cho người đăng ký làm thẻ theo lịch của Ban TCHC.

 

TTTV

4. Tập hợp danh sách, nhận hình từ ban TTTV và chuyển Ban TBQT để in thẻ

 

TTTV, TBQT

5. Nhận thẻ do Ban TBQT giao

 

TBQT

6. Trả thẻ cho các cá nhân.

 

TCHC

13

Tập huấn nghiệp vụ PCCC

1. Đội trưởng đội PCCC làm kế hoạch trình BGĐ phê duyệt

 

 

2. Liên hệ với đội cảnh sát PCCC Quận 9 để thuê giáo viên và thống nhất thời gian địa điểm và dụng cụ để tập huấn.

 

PCCC Quận 9

3. Làm thông báo gửi các thành viên trong đội PCCC và nhân viên phòng ban liên quan về thời gian và địa điểm tập huấn

 

 

4. Phối hợp với đội cảnh sát PCCC quận 9 tổ chức tập huấn đúng thời gian đã quy định.

 

PCCC Quận 9

5. Họp rút kinh nghiệm buổi tập huấn

 

 

14

Tổ chức chữa cháy - cứu hộ

1. Đội trưởng đội PCCC tiếp nhận thông tin vụ cháy; báo cáo BGĐ

 

PCCC

2. Điện thọai báo cho phòng cảnh sát PCCC (114); huy động lực lượng sẵn có sử dụng bình chữa cháy, vòi bơm nước khống chế đám cháy.

 

PCCC

3. Tổ chức cứu người và di chuyển tài sản ra khỏi đám cháy.

 

PCCC

4. Hướng dẫn xe chữa cháy của cảnh sát PCCC lấy nước từ bể nước có sẵn của trường và các trụ nước công cộng.

 

PCCC

5. Phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC dập tắt đám cháy.

 

PCCC

Lượt xem: 6
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng