Quy trình giải quyết công việc tại Ban Tài chính - Kế toán

(4/2/2014 6:20:38 PM)


TT

DANH MỤC

CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

(Tài liệu, hồ sơ,...)

ĐƠN VỊ

PHỐI HỢP

1

Thu học phí qua mạng

1. Nhận Thông báo thời gian thu học phi do Ban ĐT gửi

Thông báo

Ban ĐT

2. Thiết lập thông số về đợt thu, thời gian thu học phí.

 

 

3. Xác định mức thu học phí (từ danh sách IU CMC) và nhập import lên mạng TS. FBANK 1. 0

 

 

4. Tiếp nhận danh sách SV đăng ký đóng học phí thông qua website của Trường theo địa chỉ theo đúng quy định

 

 

5. Xuất bảng kê thu đóng học phí ra file; in bảng kê, lấy chữ ký và dấu trên bảng kê

 

Ban TCHC

6. Gửi cho ngân hàng bảng kê bằng giấy và file qua thư điện tử

 

Ngân hàng

7. Nhận bảng kê đã thu tiền học phí, nhập bảng kê vào mạng TS. FBANK 1. 0

 

 

8. Cập nhật danh sách sinh viên đã đóng học phí lên mạng

 

TT TT - TV

9. Lập danh sách SV thiếu học phí, gửi Ban KT & ĐBCL và Ban ĐT để xử lý theo quy định

 

Ban KT & ĐBCL, Ban ĐT

2

Thanh toán tiền GD và các khoản liên quan đến GD

1. Nhận giấy tờ thanh toán từ Ban ĐT chuyển sang

Giấy đề nghị thanh toán

Ban ĐT

2. Kiểm tra bảng thanh toán giảng dạy

Bảng thanh toán

 

3. Kế toán thanh toán tính thêm các khoản thanh toán khác có liên quan (tiền đi lại; tiền lưu trú) và lập phiếu thanh toán

Phiếu thanh toán

 

4. Trưởng BTV kiểm tra và ký lên bảng thanh toán và phiếu thanh toán

 - Bảng thanh toán, phiếu thanh toán

 

5. Chi trả tiền trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản người nhận

 

Người nhận tiền

3

Chi tạm ứng

1. Nhận giấy đề nghị tạm ứng (theo mẫu) có chữ ký của các Ban chức năng và ký duyệt của BGĐ

 - Mẫu TV. 1

Người có nhu cầu tạm ứng

2. Trưởng Ban TV kiểm tra và ký tên lên bảng thanh toán và phiếu thanh toán

 

 

3. Kế toán thanh toán viết phiếu chi

Phiếu chi

 

4. Thủ quỹ kiểm tra phiếu chi, chi tiền cho người nhận.

 

Người nhận tiền

4

Chi lương (qua tài khoản ATM)

1. Kế toán thanh toán lập bảng thanh toán tiền lương hàng tháng

 - Bảng thanh toán,

 

2. Kế toán thanh toán lập danh sách chuyển qua tài khoản ATM cho từng GV, CB, NV và lập uỷ nhiệm chi trình Trưởng BTV ký

 - Bảng danh sách

Ban TCHC

3. Trình BGĐ duyệt bảng lương, danh sách chuyển tiền, uỷ nhiệm chi, lấy dấu của đơn vị

 -

Ban TCHC

4. Gửi file chuyển tiền qua mail cho ngân hàng, chuyển uỷ nhiệm chi kèm theo danh sách chuyển tiền cho ngân hàng

Ủy nhiệm chi

Ngân hàng

5

Phân bổ tiền GD tại Cơ sở II

1. Cung cấp Mẫu đăng ký phân bổ tiền giảng dạy theo các tháng cho GV

 - Mẫu TV. 2

GV

2. Tiếp nhận bảng đăng ký phân bổ tiền GD do Ban ĐT lập, có chữ ký phê duyệt của BGĐ

Bảng đăng ký

Ban ĐT

3. Làm các thủ tục tạm ứng tiền giảng dạy cho GV qua tài khoản của ngân hàng;

 

GV

4. Đối chiếu quyết toán tiền GD cuối kỳ với Ban Đào tạo

Bản quyết toán, chứng từ liên quan

Ban ĐT

6

Cấp biên lai thu tiền cho SV

1. Nhận Giấy đề nghị cấp Biên lai thu tiền của SV, hẹn ngày cấp.

Mẫu TV. 3

SV

2. Kiểm tra và in (viết) Biên lai thu tiền cho sinh viên

Danh sách nộp HP

Biên lai thu tiền

 

3. Trả Biên lai thu tiền cho SV theo lịch hẹn

Biên lai thu tiền

SV

s=Msi(�mlh�J /l argin-top:3.0pt;mso-line-height-alt:10.35pt'>3. Kiểm tra và dán phiếu kiểm kê tài sản

 

Ban TV, các đơn vị

4. Thống kê, lập sổ Tài sản

Sổ Tài sản

Ban TV

5. Nhận kết quả tính giá trị và khấu hao tài sản do Ban Tài vụ xác định

 

Ban TV

6. Trình BGĐ phê duyệt sổ Tài sản.

Sổ Tài sản

 

7

Xử lý thông tin báo hư hỏng TB

1. Tiếp nhận thông tin báo hư hỏng thiết bị

 

 

2. Cử thợ đến kiểm tra, sửa chữa (nếu hư hỏng thông thường) hoặc báo lại cho trưởng ban TBQT (nếu hư hỏng nặng)

 

Đơn vị sử dụng

3. Làm tờ trình đề nghị sửa chữa, thay thế trình BGĐ phê duyệt

Tờ trình

 

4. Làm các thủ tục mua sắm (Báo giá, Hợp đồng…)

Hợp đồng

 

5. Triển khai mua sắm, lắp đặt (triển khai hợp đồng, tạm ứng, mua hàng hóa)

 

Ban TV

6. Nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị sử dụng

Biên bản nghiệm thu, bàn giao

Đơn vị sử dụng

7. Làm thủ tục thanh toán, thanh lý hợp đồng

 - Các hóa đơn, chứng từ

Ban TV

owt!� 10�J /l dding:0in 5.4pt 0in 5.4pt'>

5. Nhận bàn giao lại phòng họp sau khi cuộc họp kết thúc

Biên bản bàn giao

Đơn vị có nhu cầu

9

Cấp lại thẻ BHYT cho SV

1. Nhận đơn của SV (theo mẫu)

 - Mẫu đơn cấp lại thẻ BHYT do cơ quan bảo hiểm ban hành

SV có nhu cầu

2. Xác nhận vào đơn và hướng dẫn cấp lại thẻ.

 

 

10

Xét tuyển Giảng viên

1. Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng

 - Khối lượng giảng dạy

 - Tình hình nhân lực các BM

 - Đề xuất của các BM theo Mẫu TCCH. 7

 

2. Xác định chỉ tiêu cần tuyển

 - Chiến lược phát triển CSII

 - Mẫu TCHC. 8

 

3. Làm Tờ trình BGĐ ký trình Hiệu trưởng phê duyệt

 - Tờ trình tuyển giảng viên

 

4. Ra thông báo xét tuyển

 - TBáo tuyển dụng của CSII

 

5. Nhận hồ sơ và sơ tuyển

 - Hồ sơ xét tuyển theo quy định: Mẫu TCHC. 9, 10, 11, 12

 

6. Nhận HS đăng ký xét tuyển; tổng hợp những HS hợp lệ báo cáo HĐXT.

 - Mẫu TCCH. 13

Người dự tuyển

7. Thành lập Hội đồng tuyển dụng (HĐTD) và Bộ phận giúp việc cho HĐTD:

 - Quyết định thành lập HĐTD

 - Thông báo gửi cho các Bộ môn (Hà nội)

 - Hồ sơ xét tuyển

 

8. Ra đề thi

 - Các đề thi

Các BM

9. Tổ chức xét tuyển

 - Mẫu TCCH. 14

 

10. Báo cáo kết quả xét tuyển, trình Hiệu trưởng phê duyệt

 - Mẫu TCCH. 15, 16

 

11. Giải quyết đơn khiếu nại, phúc khảo

Đơn khiếu nại, đơn xin phúc khảo

 

12. Thông báo kết quả trúng tuyển:

 - Thông báo kết quả

 

13. Ký hợp đồng tuyển dụng:

 - Hợp đồng tuyển dụng

 

11

Xét tuyển nhân viên

1. Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng:

 - Tờ trình đề nghị bổ xung nhân sự của các đơn vị

 Trưởng đơn vị

2. Xác định chỉ tiêu cần tuyểntrình BGĐ phê duyệt

 - Mẫu TCHC. 8

 

3. Ra thông báo xét tuyển

 - Thông báo tuyển dụng

TTTV

4. Thành lập Hội đồng xét tuyển (HĐXT) và các Tiểu ban giúp việc HĐ

 - Quyết định thành lập hội đồng xét tuyển

 - Hồ sơ xét tuyển

 

5. Nhận hồ sơ và sơ tuyển, tổng hợp các HS đủ điều kiện xét tuyển báo cáo HĐXT.

 

 

 

6. Tổ chức xét tuyển

 - Mẫu TCHC. 14

HĐXT

7. Tổng hợp kết quả xét tuyển, trình GĐ phê duyệt, thông báo kết quả xét tuyển:

 - Mẫu TCHC. 15, 16

HĐXT

8. Giải quyết đơn khiếu nại, phúc khảo

 - Đơn khiếu nại, đơn xin phúc khảo

HĐXT

9. Thông báo kết quả trúng tuyển

 - Danh sách trúng tuyển

 

10. Ký hợp đồng tuyển dụng

 - Hợp đồng tuyển dụng

 

12

Làm thẻ cho CB - GV - CNV

(Làm mới cho người chưa có thẻ hoặc làm lại cho người thay đổi chức danh, có thẻ bị mất, hỏng)

1. Ra thông báo làm thẻ.

Thông báo

 

2. Nhận danh sách đăng ký làm thẻ do các đơn vị nộp

Bản đăng ký (Theo mẫu)

Trưởng đơn vị

3. Tổ chức chụp hình cho người đăng ký làm thẻ theo lịch của Ban TCHC.

 

TTTV

4. Tập hợp danh sách, nhận hình từ ban TTTV và chuyển Ban TBQT để in thẻ

 

TTTV, TBQT

5. Nhận thẻ do Ban TBQT giao

 

TBQT

6. Trả thẻ cho các cá nhân.

 

TCHC

13

Tập huấn nghiệp vụ PCCC

1. Đội trưởng đội PCCC làm kế hoạch trình BGĐ phê duyệt

 

 

2. Liên hệ với đội cảnh sát PCCC Quận 9 để thuê giáo viên và thống nhất thời gian địa điểm và dụng cụ để tập huấn.

 

PCCC Quận 9

3. Làm thông báo gửi các thành viên trong đội PCCC và nhân viên phòng ban liên quan về thời gian và địa điểm tập huấn

 

 

4. Phối hợp với đội cảnh sát PCCC quận 9 tổ chức tập huấn đúng thời gian đã quy định.

 

PCCC Quận 9

5. Họp rút kinh nghiệm buổi tập huấn

 

 

14

Tổ chức chữa cháy - cứu hộ

1. Đội trưởng đội PCCC tiếp nhận thông tin vụ cháy; báo cáo BGĐ

 

PCCC

2. Điện thọai báo cho phòng cảnh sát PCCC (114); huy động lực lượng sẵn có sử dụng bình chữa cháy, vòi bơm nước khống chế đám cháy.

 

PCCC

3. Tổ chức cứu người và di chuyển tài sản ra khỏi đám cháy.

 

PCCC

4. Hướng dẫn xe chữa cháy của cảnh sát PCCC lấy nước từ bể nước có sẵn của trường và các trụ nước công cộng.

 

PCCC

5. Phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC dập tắt đám cháy.

 

PCCC

Lượt xem: 6
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng