Quy trình giải quyết công việc tại Ban Thiết bị

(4/2/2014 6:17:58 PM)


TT

DANH MỤC

CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

(Tài liệu, hồ sơ,...)

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

1

Mua sắm trang thiết bị

1. Nhận Tờ trình đề nghị mua sắm của các đơn vị

Mẫu TB. 1

Các đơn vị

2. Đề xuất ý kiến tham mưu và trình Ban Giám đốc

 

 

3. Làm các thủ tục mua sắm (Báo giá, Hợp đồng, trình ký BGĐ hợp đồng

Hợp đồng

Đơn vị cung cấp

4. Triển khai mua sắm (triển khai hợp đồng, tạm ứng, mua hàng hóa, lắp đặt)

 

Đơn vị cung cấp

5. Nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị sử dụng, nghiệm thu

Biên bản nghiệm thu, bàn giao

Các đơn vị

6. Làm thủ tục thanh toán,quyết toán

Thanh lý HĐ, chứng từ liên quan

Ban TV

2

Sửa chữa lớn công trình

1. Nhận Tờ trình đề nghị sửa chữa lớn của các đơn vị

 - Mẫu TB. 2

 

2. Đề xuất ý kiến tham mưu và trình Ban Giám đốc hoặc báo cáo xin ý kiến BGH

Báo cáo, Tờ trình

 

3. Làm các thủ tục chuẩn bị cho sửa chữa lớn trình BGĐ phê duyệt (Hợp đồng thuê tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm tra, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, làm thủ tục chọn nhà thầu thi công, chuẩn bị hợp đồng thi công)

HĐ, Báo cáo KT - KT

Đơn vị tư vấn, thi công

4. Thuê tư vấn giám sát

 

Tư vấn Giám sát

5. Triển khai thi công

Hồ sơ thi công

Đơn vị thi công

6. Nghiệm thu và bàn giao cho đơn vị sử dung

Biên bản nghiệm thu, bàn giao

Đơn vị sử dụng

7. Làm thủ tục thanh, quyết toán công trình

Thanh lý HĐ, chứng từ liên quan

Ban TV

3

Sửa chữa nhỏ thiết bị

1. Nhận phiếu đề nghị sửa chữa nhỏ của các đơn vị

 - Mẫu TB. 2

 

2. Đề xuất ý kiến tham mưu và trình Ban Giám đốc

 

 

3. Làm các thủ tục mua sắm vật tư sửa chữa, thay thế

 

 

4. Triển khai việc sửa chữa hoặc thuê thợ sửa chữa

 

 

5. Bàn giao cho đơn vị sử dụng, nghiệm thu

Biên bản nghiệm thu

Đơn vị sử dụng

6. Làm thủ tục thanh toán

 - Các hóa đơn, chứng từ

Ban TV

 

 

4

 

Cấp vật tư có sẵn trong kho

1. Nhận phiếu đề nghị của các đơn vị

 - Mẫu TB. 3

Các đơn vị

2. Kiểm tra, lập phiếu đề nghị xuất kho chuyển cho Ban Tài vụ

Phiếu đề nghị

Ban TV

3. Nhận phiếu xuất kho do Ban Tài vụ chuyển

Phiếu xuất kho

Ban Tvụ

4. Xuất hang, vào sổ (có ký nhận của người nhận hang)

Sổ theo dõi

Đơn vị sử dụng

5

Mua, cấp mới vật tư thông thường

1. Nhận phiếu đề nghị sửa chữa nhỏ của các đơn vị

 - Mẫu TB. 4

Các đơn vị

2. Đề xuất ý kiến tham mưu và trình Ban Giám đốc duyệt

 

 

3. TBQT làm các thủ tục mua sắm (tạm ứng, mua hàng)

 

Ban TV

4. Làm thủ tục nhập kho, xuất vật tư

Phiếu nhập, phiếu xuất kho

Đơn vị sử dụng

5. Làm thủ tục thanh toán

 - Các hóa đơn, chứng từ

Ban TV

6

Kiểm kê tài sản cuối năm

1. Soạn thông báo và lịch kiểm kê trình BGĐ phê duyệt

Thông báo

Ban TCHC

2. Nhận bản tự kiểm kê tài sản của các đơn vị

 - Mẫu TB. 5

Các đơn vị

3. Kiểm tra và dán phiếu kiểm kê tài sản

 

Ban TV, các đơn vị

4. Thống kê, lập sổ Tài sản

Sổ Tài sản

Ban TV

5. Nhận kết quả tính giá trị và khấu hao tài sản do Ban Tài vụ xác định

 

Ban TV

6. Trình BGĐ phê duyệt sổ Tài sản.

Sổ Tài sản

 

7

Xử lý thông tin báo hư hỏng TB

1. Tiếp nhận thông tin báo hư hỏng thiết bị

 

 

2. Cử thợ đến kiểm tra, sửa chữa (nếu hư hỏng thông thường) hoặc báo lại cho trưởng ban TBQT (nếu hư hỏng nặng)

 

Đơn vị sử dụng

3. Làm tờ trình đề nghị sửa chữa, thay thế trình BGĐ phê duyệt

Tờ trình

 

4. Làm các thủ tục mua sắm (Báo giá, Hợp đồng…)

Hợp đồng

 

5. Triển khai mua sắm, lắp đặt (triển khai hợp đồng, tạm ứng, mua hàng hóa)

 

Ban TV

6. Nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị sử dụng

Biên bản nghiệm thu, bàn giao

Đơn vị sử dụng

7. Làm thủ tục thanh toán, thanh lý hợp đồng

 - Các hóa đơn, chứng từ

Ban TV

owt!� 10�J /l dding:0in 5.4pt 0in 5.4pt'>

5. Nhận bàn giao lại phòng họp sau khi cuộc họp kết thúc

Biên bản bàn giao

Đơn vị có nhu cầu

9

Cấp lại thẻ BHYT cho SV

1. Nhận đơn của SV (theo mẫu)

 - Mẫu đơn cấp lại thẻ BHYT do cơ quan bảo hiểm ban hành

SV có nhu cầu

2. Xác nhận vào đơn và hướng dẫn cấp lại thẻ.

 

 

10

Xét tuyển Giảng viên

1. Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng

 - Khối lượng giảng dạy

 - Tình hình nhân lực các BM

 - Đề xuất của các BM theo Mẫu TCCH. 7

 

2. Xác định chỉ tiêu cần tuyển

 - Chiến lược phát triển CSII

 - Mẫu TCHC. 8

 

3. Làm Tờ trình BGĐ ký trình Hiệu trưởng phê duyệt

 - Tờ trình tuyển giảng viên

 

4. Ra thông báo xét tuyển

 - TBáo tuyển dụng của CSII

 

5. Nhận hồ sơ và sơ tuyển

 - Hồ sơ xét tuyển theo quy định: Mẫu TCHC. 9, 10, 11, 12

 

6. Nhận HS đăng ký xét tuyển; tổng hợp những HS hợp lệ báo cáo HĐXT.

 - Mẫu TCCH. 13

Người dự tuyển

7. Thành lập Hội đồng tuyển dụng (HĐTD) và Bộ phận giúp việc cho HĐTD:

 - Quyết định thành lập HĐTD

 - Thông báo gửi cho các Bộ môn (Hà nội)

 - Hồ sơ xét tuyển

 

8. Ra đề thi

 - Các đề thi

Các BM

9. Tổ chức xét tuyển

 - Mẫu TCCH. 14

 

10. Báo cáo kết quả xét tuyển, trình Hiệu trưởng phê duyệt

 - Mẫu TCCH. 15, 16

 

11. Giải quyết đơn khiếu nại, phúc khảo

Đơn khiếu nại, đơn xin phúc khảo

 

12. Thông báo kết quả trúng tuyển:

 - Thông báo kết quả

 

13. Ký hợp đồng tuyển dụng:

 - Hợp đồng tuyển dụng

 

11

Xét tuyển nhân viên

1. Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng:

 - Tờ trình đề nghị bổ xung nhân sự của các đơn vị

 Trưởng đơn vị

2. Xác định chỉ tiêu cần tuyểntrình BGĐ phê duyệt

 - Mẫu TCHC. 8

 

3. Ra thông báo xét tuyển

 - Thông báo tuyển dụng

TTTV

4. Thành lập Hội đồng xét tuyển (HĐXT) và các Tiểu ban giúp việc HĐ

 - Quyết định thành lập hội đồng xét tuyển

 - Hồ sơ xét tuyển

 

5. Nhận hồ sơ và sơ tuyển, tổng hợp các HS đủ điều kiện xét tuyển báo cáo HĐXT.

 

 

 

6. Tổ chức xét tuyển

 - Mẫu TCHC. 14

HĐXT

7. Tổng hợp kết quả xét tuyển, trình GĐ phê duyệt, thông báo kết quả xét tuyển:

 - Mẫu TCHC. 15, 16

HĐXT

8. Giải quyết đơn khiếu nại, phúc khảo

 - Đơn khiếu nại, đơn xin phúc khảo

HĐXT

9. Thông báo kết quả trúng tuyển

 - Danh sách trúng tuyển

 

10. Ký hợp đồng tuyển dụng

 - Hợp đồng tuyển dụng

 

12

Làm thẻ cho CB - GV - CNV

(Làm mới cho người chưa có thẻ hoặc làm lại cho người thay đổi chức danh, có thẻ bị mất, hỏng)

1. Ra thông báo làm thẻ.

Thông báo

 

2. Nhận danh sách đăng ký làm thẻ do các đơn vị nộp

Bản đăng ký (Theo mẫu)

Trưởng đơn vị

3. Tổ chức chụp hình cho người đăng ký làm thẻ theo lịch của Ban TCHC.

 

TTTV

4. Tập hợp danh sách, nhận hình từ ban TTTV và chuyển Ban TBQT để in thẻ

 

TTTV, TBQT

5. Nhận thẻ do Ban TBQT giao

 

TBQT

6. Trả thẻ cho các cá nhân.

 

TCHC

13

Tập huấn nghiệp vụ PCCC

1. Đội trưởng đội PCCC làm kế hoạch trình BGĐ phê duyệt

 

 

2. Liên hệ với đội cảnh sát PCCC Quận 9 để thuê giáo viên và thống nhất thời gian địa điểm và dụng cụ để tập huấn.

 

PCCC Quận 9

3. Làm thông báo gửi các thành viên trong đội PCCC và nhân viên phòng ban liên quan về thời gian và địa điểm tập huấn

 

 

4. Phối hợp với đội cảnh sát PCCC quận 9 tổ chức tập huấn đúng thời gian đã quy định.

 

PCCC Quận 9

5. Họp rút kinh nghiệm buổi tập huấn

 

 

14

Tổ chức chữa cháy - cứu hộ

1. Đội trưởng đội PCCC tiếp nhận thông tin vụ cháy; báo cáo BGĐ

 

PCCC

2. Điện thọai báo cho phòng cảnh sát PCCC (114); huy động lực lượng sẵn có sử dụng bình chữa cháy, vòi bơm nước khống chế đám cháy.

 

PCCC

3. Tổ chức cứu người và di chuyển tài sản ra khỏi đám cháy.

 

PCCC

4. Hướng dẫn xe chữa cháy của cảnh sát PCCC lấy nước từ bể nước có sẵn của trường và các trụ nước công cộng.

 

PCCC

5. Phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC dập tắt đám cháy.

 

PCCC

Lượt xem: 14
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng