Quy trình giải quyết công việc tại Ban TCHC

(4/2/2014 6:15:17 PM)


TT

DANH MỤC

CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

(Tài liệu, hồ sơ,...)

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

1

Xử lý văn bản đến

1. Nhận văn bản đến, ghi số, vào sổ. Chuyển Ban KHCN - Đối ngoại dịch (nếu là văn bản tiếng nước ngoài).

 - Văn bản đến, văn bản dịch của Ban KH - CN (nếu có)

Ban KHCN - ĐN

2. Trình Ban Giám đốc cho ý kiến giải quyết

 - Văn bản đến, văn bản dịch (nếu có)

 

3. Sao gửi các đơn vị, cá nhân trong thời gian quy định

 - Văn bản đến, văn bản dịch (nếu có)

Các đơn vị, cá nhân

4. Trưởng các đơn vị chuyển bản sao văn bản đến các các nhân có trách nhiệm giải quyết.

 - Văn bản đến, văn bản dịch (nếu có)

Trưởng các đơn vị

5. Lưu văn bản gốc

 - Văn bản đến, văn bản dịch (nếu có)

 

6. Theo dõi tiến độ thực hiện theo yêu cầu của Ban giám đốc.

 

 

2

Xử lý văn bản đi

1. Tiếp nhận dự thảo thảo do các đơn vị soạn thảo

 - Dự thảo văn bản đi

Trưởng đơn vị

2. Kiểm tra về thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục ban hành văn bản.

 

 

3. Trình Ban Giám đốc ký văn bản

 - Văn bản đi

 

4. Đăng ký văn bản đi (Lấy số, đóng dấu)

 - Văn bản đi

 

5. Phát hành văn bản

 - Văn bản đi

 

6. Lưu văn bản đi.

 

 

3

Bố trí nhà công vụ

1. Nhận đơn (theo mẫu) của CB - GV - CNV

 - MẫuTCHC. 1

Người có nhu cầu mượn nhà

2. Lập Tờ trình Ban Giám đốc phê duyệt, soạn thảo “Hợp đồng mượn nhà công vụ”.

 - Mẫu TCHC. 2

 

2.      Bố trí nhà cho CB - GV - CNV (nếu được BGĐ đồng ý).

 

 

3.      Bàn giao nhà.

Biên bản bàn giao

 

4.      Nhận lại nhà công vụ khi thời gian cho mượn kết thúc hoặc khi nhà Trường cần thu hồi.

Biên bản bàn giao

 

4

Bố trí xe đi công tác

1. Nhận Giấy đề nghị bố trí xe đi công tác (theo mẫu) của CB - GV

 - Mẫu TCHC. 3

Người có nhu cầu sử dụng xe

2. Ghi ý kiến tham mưu, trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Giấy đề nghị

 

3. Bố trí xe (nếu được phê duyệt) hoặc thông báo lại cho CB - GV có nhu cầu (nếu không được phê duyệt).

 

 

5

Bồi thường bảo hiểm tai nạn

1. Nhận “Giấy thông báo và yêu cầu trả tiền bảo hiểm sinh viên” và các chứng từ y tế của SV.

 - Giấy thông báo và yêu cầu trả tiền bảo hiểm sinh viên.

SV

2. Làm các thủ tục cần thiết và chuyển hồ sơ cho đơn vị chi trả bảo hiểm.

 

TCHC

3. Theo dõi việc đơn vị chi trả bảo hiểm chuyển tiền bảo hiểm vào tài khoản cho người được bảo hiểm.

 

 

6

Bố trí nhà khách (Đối với CBGV từ Hà nội vào giảng dạy, công tác)

1. Tiếp nhận yêu cầu của CBGV qua số ĐT của Văn thư (083. 8966798) trong giờ hành chính về thời gian CBGV đến lưu trú tại Cơ sở II.

 

CBGV

2. Bàn giao chìa khóa phòng từ cán bộ quản lý nhà khách (hoặc tại phòng trực Bảo vệ khu Văn phòng nếu tới Cơ sở II ngoài giờ HC) cho CBGV

 

 -

3. Bàn giao cho CBGV đầy đủ vật dụng theo danh mục trong nhà khách (có biên bản kèm theo).

 - Mẫu TCHC. 4

 -

4. CB quản lý nhà khách nhận bàn giao theo biên bản khi CBGV hết thời gian lưu trú.

 - Biên bản bàn giao

 -

7

Bố trí nhà khách (Phòng dịch vụ)

1. Nhận bản Đăng ký thuê phòng (theo mẫu) của người có nhu cầu

 - Mẫu TCHC. 5

Người có nhu cầu

2. Tính kinh phí và bố trí phòng.

 

Ban TV

3. Chuyển bản Đăng ký và Phiếu thu tiền của Ban TV cho CB quản lý nhà khách để được bố trí.

 

 

4. CB quản lý nhà khách bàn giao chìa khóa phòng (hoặc tại phòng trực Bảo vệ khu Văn phòng nếu tới Cơ sở II ngoài giờ HC); thu CMND của khách.

 - Giấy chứng minh hoặc giấy tờ tuỳ thân khác

 

5. Bàn giao đầy đủ trang thiết bị của phòng khách

Biên bản bàn giao

 

6. CB quản lý nhà khách nhận bàn giao trang thíêt bị, chìa khóa và trả lại CMND khi hết thời gian mượn.

Biên bản bàn giao

 

8

Bố trí phòng họp

1. Nhận Giấy đề nghị bố trí phòng họp của đơn vị có nhu cầu

 - Mẫu TCCH. 6

Đơn vị có nhu cầu

2. Ghi ý kiến tham mưu trình Ban Giám đốc phê duyệt.

 

 

3. Bố trí phòng họp (nếu được phê duyệt) hoặc thông báo lại cho đơn vị có nhu cầu (nếu không được phê duyệt).

 

 

4. Bàn giao phòng họp.

Biên bản bàn giao

Đơn vị có nhu cầu

5. Nhận bàn giao lại phòng họp sau khi cuộc họp kết thúc

Biên bản bàn giao

Đơn vị có nhu cầu

9

Cấp lại thẻ BHYT cho SV

1. Nhận đơn của SV (theo mẫu)

 - Mẫu đơn cấp lại thẻ BHYT do cơ quan bảo hiểm ban hành

SV có nhu cầu

2. Xác nhận vào đơn và hướng dẫn cấp lại thẻ.

 

 

10

Xét tuyển Giảng viên

1. Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng

 - Khối lượng giảng dạy

 - Tình hình nhân lực các BM

 - Đề xuất của các BM theo Mẫu TCCH. 7

 

2. Xác định chỉ tiêu cần tuyển

 - Chiến lược phát triển CSII

 - Mẫu TCHC. 8

 

3. Làm Tờ trình BGĐ ký trình Hiệu trưởng phê duyệt

 - Tờ trình tuyển giảng viên

 

4. Ra thông báo xét tuyển

 - TBáo tuyển dụng của CSII

 

5. Nhận hồ sơ và sơ tuyển

 - Hồ sơ xét tuyển theo quy định: Mẫu TCHC. 9, 10, 11, 12

 

6. Nhận HS đăng ký xét tuyển; tổng hợp những HS hợp lệ báo cáo HĐXT.

 - Mẫu TCCH. 13

Người dự tuyển

7. Thành lập Hội đồng tuyển dụng (HĐTD) và Bộ phận giúp việc cho HĐTD:

 - Quyết định thành lập HĐTD

 - Thông báo gửi cho các Bộ môn (Hà nội)

 - Hồ sơ xét tuyển

 

8. Ra đề thi

 - Các đề thi

Các BM

9. Tổ chức xét tuyển

 - Mẫu TCCH. 14

 

10. Báo cáo kết quả xét tuyển, trình Hiệu trưởng phê duyệt

 - Mẫu TCCH. 15, 16

 

11. Giải quyết đơn khiếu nại, phúc khảo

Đơn khiếu nại, đơn xin phúc khảo

 

12. Thông báo kết quả trúng tuyển:

 - Thông báo kết quả

 

13. Ký hợp đồng tuyển dụng:

 - Hợp đồng tuyển dụng

 

11

Xét tuyển nhân viên

1. Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng:

 - Tờ trình đề nghị bổ xung nhân sự của các đơn vị

 Trưởng đơn vị

2. Xác định chỉ tiêu cần tuyểntrình BGĐ phê duyệt

 - Mẫu TCHC. 8

 

3. Ra thông báo xét tuyển

 - Thông báo tuyển dụng

TTTV

4. Thành lập Hội đồng xét tuyển (HĐXT) và các Tiểu ban giúp việc HĐ

 - Quyết định thành lập hội đồng xét tuyển

 - Hồ sơ xét tuyển

 

5. Nhận hồ sơ và sơ tuyển, tổng hợp các HS đủ điều kiện xét tuyển báo cáo HĐXT.

 

 

 

6. Tổ chức xét tuyển

 - Mẫu TCHC. 14

HĐXT

7. Tổng hợp kết quả xét tuyển, trình GĐ phê duyệt, thông báo kết quả xét tuyển:

 - Mẫu TCHC. 15, 16

HĐXT

8. Giải quyết đơn khiếu nại, phúc khảo

 - Đơn khiếu nại, đơn xin phúc khảo

HĐXT

9. Thông báo kết quả trúng tuyển

 - Danh sách trúng tuyển

 

10. Ký hợp đồng tuyển dụng

 - Hợp đồng tuyển dụng

 

12

Làm thẻ cho CB - GV - CNV

(Làm mới cho người chưa có thẻ hoặc làm lại cho người thay đổi chức danh, có thẻ bị mất, hỏng)

1. Ra thông báo làm thẻ.

Thông báo

 

2. Nhận danh sách đăng ký làm thẻ do các đơn vị nộp

Bản đăng ký (Theo mẫu)

Trưởng đơn vị

3. Tổ chức chụp hình cho người đăng ký làm thẻ theo lịch của Ban TCHC.

 

TTTV

4. Tập hợp danh sách, nhận hình từ ban TTTV và chuyển Ban TBQT để in thẻ

 

TTTV, TBQT

5. Nhận thẻ do Ban TBQT giao

 

TBQT

6. Trả thẻ cho các cá nhân.

 

TCHC

13

Tập huấn nghiệp vụ PCCC

1. Đội trưởng đội PCCC làm kế hoạch trình BGĐ phê duyệt

 

 

2. Liên hệ với đội cảnh sát PCCC Quận 9 để thuê giáo viên và thống nhất thời gian địa điểm và dụng cụ để tập huấn.

 

PCCC Quận 9

3. Làm thông báo gửi các thành viên trong đội PCCC và nhân viên phòng ban liên quan về thời gian và địa điểm tập huấn

 

 

4. Phối hợp với đội cảnh sát PCCC quận 9 tổ chức tập huấn đúng thời gian đã quy định.

 

PCCC Quận 9

5. Họp rút kinh nghiệm buổi tập huấn

 

 

14

Tổ chức chữa cháy - cứu hộ

1. Đội trưởng đội PCCC tiếp nhận thông tin vụ cháy; báo cáo BGĐ

 

PCCC

2. Điện thọai báo cho phòng cảnh sát PCCC (114); huy động lực lượng sẵn có sử dụng bình chữa cháy, vòi bơm nước khống chế đám cháy.

 

PCCC

3. Tổ chức cứu người và di chuyển tài sản ra khỏi đám cháy.

 

PCCC

4. Hướng dẫn xe chữa cháy của cảnh sát PCCC lấy nước từ bể nước có sẵn của trường và các trụ nước công cộng.

 

PCCC

5. Phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC dập tắt đám cháy.

 

PCCC

Lượt xem: 13
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng